40,000  30,000 

Phân trùn quế là dạng phân bón hữu cơ truyền thống, có tác dụng cải tạo đất trồng đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng  thiết yếu cho cây trồng, giúp cây trồng tăng trưởng và phát triển tốt.