30,000  25,000 

Phân thích hợp cho các loại cây trồng, tan nhanh, cây hấp thụ hoàn toàn. Giúp cây phát triển mạnh bộ rễ, đậm cành, lá xanh đậm, dày cây ra hoa nhiều và đậu quả tốt hơn.