40,000  35,000 

Cây giống Xoài tím (xoài Ngọc Vân) chất lượng cao.