80,000  73,000 

Chậu trồng rau thông minh, công nghệ Nhật Bản với độ cứng và độ chi tiết cao.